โรคDHF shock syndromeรายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
โนนแดง    1 0.00 0.00 0.00
โนนตาเถร    0.00 0.00 0.00
วังหิน    0.00 0.00 0.00
สำพะเนียง    0.00 0.00 0.00
ดอนยาวใหญ่    0.00 0.00 0.00