โรคไข้หวัดใหญ่รายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
โนนแดง    23 0.00 0.00 0.00
โนนตาเถร    4 0.00 0.00 0.00
วังหิน    15 0.00 0.00 0.00
สำพะเนียง    0.00 0.00 0.00
ดอนยาวใหญ่    2 0.00 0.00 0.00