โรคอุจจาระร่วงรายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
โนนแดง    53 0.00 0.00 0.00
โนนตาเถร    32 0.00 0.00 0.00
วังหิน    26 0.00 0.00 0.00
สำพะเนียง    31 0.00 0.00 0.00
ดอนยาวใหญ่    37 0.00 0.00 0.00