โรคไข้เลือดออกรวมรายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
มะเกลือเก่า    33 278.93 0.00 67.62
สูงเนิน    31 169.56 0.00 136.74
เสมา    7 28.36 0.00 24.31
หนองตะไก้    32 0.00 0.00 0.00
นากลาง    13 0.00 0.00 0.00
มะเกลือใหม่    21 0.00 0.00 0.00
โค้งยาง    4 0.00 0.00 0.00
โนนค่า    72 0.00 0.00 0.00
บุ่งขี้เหล็ก    1 0.00 0.00 0.00
โคราช    4 0.00 0.00 0.00
กุดจิก    12 0.00 0.00 0.00