โรคDHFรายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
เมืองยาง    3 0.00 0.00 0.00
กระเบื้องนอก    1 0.00 0.00 0.00
ละหานปลาค้าว    0.00 0.00 0.00
โนนอุดม    0.00 0.00 0.00