โรคPyrexiaรายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
เมืองยาง    16 0.00 0.00 0.00
กระเบื้องนอก    20 0.00 0.00 0.00
ละหานปลาค้าว    14 0.00 0.00 0.00
โนนอุดม    9 0.00 0.00 0.00