โรคไข้หวัดใหญ่รายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
เมืองยาง    3 0.00 0.00 0.00
กระเบื้องนอก    1 0.00 0.00 0.00
ละหานปลาค้าว    2 0.00 0.00 0.00
โนนอุดม    1 0.00 0.00 0.00