โรคอาหารเป็นพิษรายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
เมืองยาง    1 0.00 0.00 0.00
กระเบื้องนอก    0.00 0.00 0.00
ละหานปลาค้าว    1 0.00 0.00 0.00
โนนอุดม    0.00 0.00 0.00