โรคอุจจาระร่วงรายตำบล
ตำบล ป่วย อัตราป่วย อัตราตาย Median 5 ปี เมนู
เมืองยาง    13 0.00 0.00 0.00
กระเบื้องนอก    8 0.00 0.00 0.00
ละหานปลาค้าว    10 0.00 0.00 0.00
โนนอุดม    11 0.00 0.00 0.00