โรค  Zika virus infection รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
เฉลิมพระเกียรติ   2 6.06 0.00
พระทองคำ   1 2.28 0.00
เมือง   9 2.11 0.23
โนนสูง   2 1.55 0.00
สีคิ้ว   1 0.83 0.00