โรค  Chikungunya fever รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
ปากช่อง   55 31.36 0.00
สีคิ้ว   9 7.50 0.00
ครบุรี   6 6.36 0.00
เมือง   13 3.05 0.00
ปักธงชัย   1 0.85 0.00
โนนสูง   1 0.78 0.00