โรค  AEFI รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
เทพารักษ์   1 3.51 0.00
หนองบุญมาก   1 1.77 0.00
เมือง   1 0.23 0.94