โรค  DHF shock syndrome รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
โนนไทย   7 9.16 1.31
เมืองยาง   1 4.26 0.00
บัวลาย   1 4.01 0.00
โนนแดง   1 3.84 0.00
สีคิ้ว   3 2.50 0.00 1 3.03
หนองบุญมาก   2 3.54 1.77
โชคชัย   1 1.36 0.00
ประทาย   1 1.30 0.00
ชุมพวง   1 1.23 0.00
ปักธงชัย   2 1.71 0.85
ด่านขุนทด   2 1.58 0.79
เมือง   4 0.94 0.23
สูงเนิน   1 1.32 1.32
โนนสูง   1 0.78 0.78 1 3.03
บัวใหญ่   1 1.16 3.48
เฉลิมพระเกียรติ   1 3.03 6.06