โรค  Pertussis รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
ปักธงชัย   1 0.85 0.00