โรค  Rubella รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
ขามทะเลสอ   1 3.53 0.00
เมือง   1 0.23 0.47