โรค  อุจจาระร่วงอย่างแรง รายอำเภอ
อำเภอ ป่วย อัตราป่วย Median 5 ปี ตาย อัตราตาย เมนู
เมือง   1 0.23 0.00