571
Pyrexia
1009.53
470
อุจจาระร่วง
830.96
96
Pneumonia
169.73
94
อาหารเป็นพิษ
166.19
86
ไข้หวัดใหญ่
152.05
79
ไข้เลือดออกรวม
139.67
39
DHF
68.95
38
DF
67.18
25
Chickenpox
44.20
6
มือเท้าปาก
10.61
2
DHF shock syndrome
3.54
2
Melioidosis
3.54
1
Measles
1.77
1
AEFI
1.77
1
หัด(รวม)
1.77
1
Streptococcus suis
1.77
1
Scrub Typhus
1.77
การรายงานโรคติดต่อตาม พรบ.

มาตรา ๓๑

ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น
ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นโรคติดต่อ ดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล

(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว

(๔) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น


รายงานโรค Upload r506