2402
อุจจาระร่วง
564.27
1955
ไข้หวัดใหญ่
459.26
1130
ไข้เลือดออกรวม
265.45
229.04
538
อาหารเป็นพิษ
126.38
428
Pneumonia
100.54
292
Chickenpox
68.60
151
DHF
35.47
65
Pyrexia
15.27
36
มือเท้าปาก
8.46
14
Streptococcus suis
3.29
13
Chikungunya fever
3.05
11
หัด(รวม)
2.58
10
Measles
2.35
9
Zika virus infection
2.11
4
DHF shock syndrome
0.94
3
Scrub Typhus
0.70
2
Malaria
0.47
2
Melioidosis
0.47
1
Rubella
0.23
1
AEFI
0.23
1
อุจจาระร่วงอย่างแรง
0.23
1
Leptospirosis
0.23
การรายงานโรคติดต่อตาม พรบ.

มาตรา ๓๑

ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น
ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นโรคติดต่อ ดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล

(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว

(๔) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น


รายงานโรค Upload r506