18262
อุจจาระร่วง
718.86
6817
Pyrexia
268.34
6596
ไข้หวัดใหญ่
259.64
5803
ไข้เลือดออกรวม
228.43
160.72
3867
Pneumonia
152.22
2362
อาหารเป็นพิษ
92.98
1684
DHF
66.29
1108
Chickenpox
43.61
187
มือเท้าปาก
7.36
137
Scrub Typhus
5.39
115
Chikungunya fever
4.53
55
Streptococcus suis
2.17
52
Melioidosis
2.05
36
DHF shock syndrome
1.42
21
หัด(รวม)
0.83
17
Measles
0.67
16
Zika virus infection
0.63
14
Leptospirosis
0.55
7
Malaria
0.28
4
AEFI
0.16
4
Rubella
0.16
1
Pertussis
0.04
1
อุจจาระร่วงอย่างแรง
0.04
การรายงานโรคติดต่อตาม พรบ.

มาตรา ๓๑

ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น
ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นโรคติดต่อ ดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล

(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว

(๔) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น


รายงานโรค Upload r506