ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.ลำทะเมนชัย
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.ลำทะเมนชัย 21 25 16 11 21 42 6 24 31 19 17 19 5 9 10 10 9 31 11 5 17
2 สสอ.ลำทะเมนชัย
3 สอ.ช่องแมว 2 2 1
4 สอ.ดงหลบ 1
5 สอ.บ้านยาง 4 1 1 2 1 1 1
6 สอ.ไพล 1 3