ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.เมืองยาง
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.เมืองยาง(เฉลิมพระเกียรติฯ) 6 9
2 สสอ.เมืองยาง
3 สอ.กระเบื้องนอก 6 3 1 3 1 2 1 3 3 14
4 สอ.ครบุรี 1
5 สอ.ลิ้นฟ้า 1 1 1 1 2 1 1
6 สอ.เมืองจาก