ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.วังน้ำเขียว
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.วังน้ำเขียว 47 36 31 6 29 22 32 19 23 25 18 29 20 13 4 35 17 20 22 19 19 10
2 สสอ.วังน้ำเขียว
3 สอ.คลองทุเรียน 1 2 2 1 1 1 1 4 2 1 2
4 สอ.คลองสะท้อน 3 1 2
5 สอ.ท่าวังไทร 4 2 2
6 สอ.บะใหญ่ 1 1 1 1 1 3 3 1
7 สอ.บุเจ้าคุณ 2 1 3 1 1 2 1 1 1 3 6 1
8 สอ.ยุบอีปูน 1 1 1 1 1 1 1
9 สอ.ระเริง 1 1 1 1 1 1
10 สอ.ศาลเจ้าพ่อ 5 1 2 1 2 3 1 3 1 4 1 1 2 1 2 3 3
11 สอ.หนองโสมง 2 4 1 1 1 1
12 สอ.โนนสาวเอ้ 1 1 1
13 สอ.ไทยสามัคคี 1 1 3 4 1 1 1