ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.แก้งสนามนาง
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.แก้งสนามนาง 31 17 14 39 12 24 9 22 33 14 11 11 19 15 13 41 20
2 สสอ.แก้งสนามนาง
3 สอ.สีสุก
4 สอ.หัวหนอง
5 สอ.โนนระเวียง 4 10 3 3 5 1 2 1 1 2
6 สอ.โนนสำราญ 2