ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.หนองบุญมาก
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.หนองบุญมาก 64 49 12 54 47 38 47 258 27 87 84 159
2 สสอ.หนองบุญมาก
3 สอ.ซับตะคร้อ
4 สอ.บุกระโทก
5 สอ.บ้านพระ
6 สอ.ลุงเขว้า
7 สอ.สารภี
8 สอ.หนองตะไก้
9 สอ.หนองหัวแรด
10 สอ.หนองไม้ไผ่
11 สอ.หัวทำนบ
12 สอ.ใหม่อุดม