ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.ปากช่อง
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 ทันฑสถานหญิงนครราชสีมา
2 ทันฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
3 รพ.กรุงเทพ-ปากช่อง 1
4 รพ.ปากช่องนานา 9 19 1 32 13 1 2 2 2 2 5 707 31 186 55 3 1
5 รพ.สต.กลางดง
6 รพ.สต.ขนงพระเหนือ 1 20 2 3
7 รพ.สต.ขนงพระใต้
8 รพ.สต.คลองดินดำ
9 รพ.สต.คลองม่วง 4
10 รพ.สต.ซับน้อย
11 รพ.สต.ซับพลู
12 รพ.สต.ท่าช้าง 9 2 23 2 75 9 5
13 รพ.สต.บ่อทอง 1
14 รพ.สต.วังกระทะ
15 รพ.สต.วังไทร
16 รพ.สต.หนองกระทุ่ม
17 รพ.สต.หนองขวาง 5
18 รพ.สต.หนองคุ้ม
19 รพ.สต.หนองน้ำแดง 2
20 รพ.สต.หนองมะค่า
21 รพ.สต.หนองสาหร่าย
22 รพ.สต.หนองไข่น้ำ
23 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ
24 รพ.สต.โนนกระโดน
25 ศสช.เทศบาลเมืองปากช่อง1
26 ศสช.เทศบาลเมืองปากช่อง2 7
27 สสอ.ปากช่อง
28 เรือนจำกลางคลองไผ่