ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.สีคิ้ว
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.สีคิ้ว 34 32 34 48 28 49 35 26 51 53 36 20 17 31 30 32 20 16 23 31 28 23
2 สสอ.สีคิ้ว
3 สอ.กุดน้อย 1 2 2 6 2 3 1 1 3 2 1
4 สอ.คลองตะแบก 1 3 4 3 3 2 2 1 2 3 2 5 3 1 2 4 1
5 สอ.คลองไผ่ 1 1 1 2 1 1 1
6 สอ.บ้านหัน 2 1 1 2 1 3 1 1 1
7 สอ.ปางละกอ 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2
8 สอ.วังโรงน้อย 1 2 1 7 2 2 2 1 1 3 5 2
9 สอ.วังโรงใหญ่ 2 1 2 1 1 1 1 2
10 สอ.หนองกก 1 1 8 2 1 1 6 2 4 2
11 สอ.หนองจอก 2 1 3 5 2 3 1 2 1 6 2 1 1 1
12 สอ.หนองน้ำใส 1 1 1 1 1 1 1
13 สอ.หนองแวง 2 1 3 2 3 3 1 1 2 1 2 1 3 2
14 สอ.หนองไผ่ 2 2 1 1 1 1 2 2
15 สอ.ห้วยลุง 3 2 1 2 6 2 2 2 1 1
16 สอ.โนนเสลา 1 2 1 1 2 4 1 1 1 3
17 สอ.ใหม่สำโรง 2 3 1 2 2 1 4 3 1 1 3