ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.ขามทะเลสอ
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.ขามทะเลสอ 29 27 31 15 31 22 30 24 18 28 22 17 21 28 10 21 27 6 22 16 20 12
2 สสอ.ขามทะเลสอ 1
3 สอ.กุ่มพะยา 1 1 2 1 2 1 1
4 สอ.บึงอ้อ 1 1 1 1 1
5 สอ.พันดุง 1 1 1 1 2 1 1 1 4
6 สอ.หนองตะครอง 2 1 1 1
7 สอ.หนองสรวง 1 3 2 1 2 1
8 สอ.โคกแขวนพัฒนา 2 1 1
9 สอ.โป่งแดง 2 2 3 2 2 1 1 3 1 1 1 1