ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.สูงเนิน
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.สูงเนิน 14 142 40 79 201 12 151 98 38 35 73 46 85 127 69 39
2 สสอ.สูงเนิน
3 สอ.กุดจิก 5
4 สอ.นาใหญ่ 1 1 1 2 1
5 สอ.ปลายราง 5 1 2 6
6 สอ.มะเกลือเก่า 4 8 7 10 2 1 1 3 3 1
7 สอ.มะเกลือใหม่ 2 2 3 3 2 1 2
8 สอ.วะภูแก้ว 1 7 3 1
9 สอ.หนองตะไก้ 2
10 สอ.หนองหอย 1 2 1 4 2 1
11 สอ.หนองแวง 3 2 1 2 2
12 สอ.หินตั้ง 4 4 4 5 3 8 3 1 1 2 2 8 3
13 สอ.เมืองเก่า 2 4 1 1 3 6
14 สอ.เหมือดแอ่ 1 5 1 3 2 1 1
15 สอ.โคกมะกอก 1 3 2 2
16 สอ.โค้งยาง 10 6 5 1 4
17 สอ.โนนค่า 2 1 2