ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.ชุมพวง
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.ชุมพวง 61 34 40 39 70 30 48 38 26 25 43 41 32 20 12 24 13 19 25 20 29 16
2 สสอ.ชุมพวง
3 สอ.ตลาดไทร 2 2 1 1 2 2 1 1 1
4 สอ.ตาจง 1 6 1 1 2 1
5 สอ.ตูมใหญ่ 1 2
6 สอ.ท่าลาด 1 1 2 1 2 1 1 1 2
7 สอ.บ้านเขว้า 2 4 1 2
8 สอ.ปฎิรูป 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
9 สอ.ประดู่ 1 2 1 1 1 1 1 1 1
10 สอ.ประสุข 1 1 1 4 2 3 1 3 1 1 3 1
11 สอ.หนองตาด 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
12 สอ.หนองหลัก 1 4 4 1 2 1 5 2 1 1 2 3
13 สอ.โคกพะงาด 1 2 1 1 1
14 สอ.โคกหินช้าง 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
15 สอ.โนนรัง 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1