ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.ห้วยแถลง
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.ห้วยแถลง 101 86 78 109 150 24 82 65 106 54 160 122 66 9 140 76 11 59 79 89
2 สสอ.ห้วยแถลง 1
3 สอ.ซ่าเลือด 1
4 สอ.ตะโก
5 สอ.ทับสวาย
6 สอ.ท่าลี่ 2 1 1 2 1
7 สอ.หนองนาพัฒนา
8 สอ.หนองพลอง
9 สอ.หนองม่วงใหญ่
10 สอ.หนองสาย
11 สอ.หนองแต้
12 สอ.หลุ่งประดู่
13 สอ.หินดาด 3 3 3
14 สอ.โนนทอง
15 สอ.ไผ่นกเขา