ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.พิมาย
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.พิมาย 37 32 15 8 27 51 65 89 140 135 97 71 114 92 40 66 49 48 56 28 61 45
2 ศพช.พิมายเมืองใหม่ 1 1 1 1 1
3 ศพช.เทศบาลพิมาย
4 สสอ.พิมาย
5 สอ.จารย์ตำรา 1 2 2 1 2 1 3 1
6 สอ.ชีวาน 2 3 1 1
7 สอ.ดงน้อย 1 1
8 สอ.ดงใหญ่ 1 5 1 1 2 5 8
9 สอ.ท่าหลวง 1 3 4 1 1 1 5 4 3
10 สอ.นิคมพัฒนา�2 1 1 3 1 3 1 5
11 สอ.นิคมฯ�1 4 2 2 2 4 6 4 1 1 3 1 1 2 1 2
12 สอ.บ้านซึม 1 2 1 3 1 1 2 2
13 สอ.บ้านเตย 2 1
14 สอ.พิมายเมดิคอล
15 สอ.มะกอก 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2
16 สอ.มะค่าระเว 1 1 1 3 1 3 1
17 สอ.รังกาใหญ่ 2 1 1 1 2
18 สอ.ลุงตามัน 9 1
19 สอ.สัมฤทธิ์พัฒนา 1 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1
20 สอ.หนองขาม 2
21 สอ.หนองจิก 1 1 3 2 1 2 1 1 1
22 สอ.หนองระเวียง 2 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1
23 สอ.หนองหญ้าขาว 3 1 1 2 1 1 1 1 1