ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.ปักธงชัย
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.ปักธงชัย 24 45 44 26 50 36 52 50 31 67 66 56 54 20 25 64 54 57 35 61 72 25
2 สสอ.ปักธงชัย
3 สอ.ขุนละคร 1 1
4 สอ.งิ้ว 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1
5 สอ.ตะขบ 2 1 3 1 4 1 3 4 2 6
6 สอ.ตะคุ 4 1 8 3 2 1 1 1 2
7 สอ.ท่าเยี่ยม 1 1 1 2 1 2
8 สอ.นกออก 4 1 3 1 2
9 สอ.น้ำซับ 1 1 7 3 2 3 1 5
10 สอ.บุสมอ 1 1 2 2 1 2 2
11 สอ.บ้านดู่ 1 1 1 1 1 1
12 สอ.บ้านโคก 1 3 1 1 1
13 สอ.ปลายดาบ 8 4 8 2 6 8 5 2 3 5 2 4
14 สอ.พระเพลิง 2 1 1 1 1 1 1 1 1
15 สอ.พร้าว 1 1 1
16 สอ.ลำนางแก้ว
17 สอ.สุขัง 2 1 1 1 1 1 2 2 1
18 สอ.หนองนกเขียน 3 1 1 1
19 สอ.หนองปลิง 1 2 1
20 สอ.หลุมข้าว 2 1 4 1 2 1 1 1
21 สอ.เก่านางเหริญ 1 5 1 1
22 สอ.เชียงสา 2