ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.ประทาย
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.ประทาย 41 43 42 30 55 73 59 43 39 52 65 33 23 20 11 41 24 21 9 81
2 สสอ.ประทาย
3 สอ.คอกหมู 2 1 7 2 5
4 สอ.บ้านประทาย 2 2
5 สอ.สำโรง 1 3 1 1 1 1 4
6 สอ.สี่เหลี่ยม 2 2 1 1 5
7 สอ.หญ้าคา 3 7 5 1 3 2 4 2 1 3
8 สอ.หนองคู 8 2
9 สอ.หนองช่างตาย 1 1 6 1 2 1 1 1 5
10 สอ.หันห้วยทราย 2 2
11 สอ.หัวหนอง 4
12 สอ.เย้ยตะแบง 9 5 3 3 7 11
13 สอ.โคกกลาง 1 1 1
14 สอ.โคกสี 6 1 2 1 2
15 สอ.โนนไผ่ล้อม 2