ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.บัวใหญ่
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.บัวใหญ่ 81 273 1 471 144 2 239 82 174 74 178
2 สสอ.บัวใหญ่
3 สอ.คูขาด
4 สอ.ดงบัง
5 สอ.ดอนคนทา
6 สอ.ดอนชุมช้าง
7 สอ.ทองหลางน้อย
8 สอ.หนองพลวง
9 สอ.หนองเชียงโข่
10 สอ.หนองแจ้งน้อย
11 สอ.หนองแจ้งใหญ่ 5
12 สอ.โคกสะอาด
13 สอ.โคกสี
14 สอ.โนนทองหลาง
15 เทศบาลบัวใหญ่(หัวหนอง)