ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.โชคชัย
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.โชคชัย 5 272 145 63 75 72 133 28 138 42 32 62 88 71 58
2 ศสช.ดอนไพล
3 สสอ.โชคชัย
4 สอ.กอโจด 1 4 5 2 1 5 3 1
5 สอ.ขี้ตุ่น 6 2 2 1
6 สอ.คลองกลาง 2
7 สอ.ด่านเกวียน 3 2 1 1 5
8 สอ.ท่าลาดขาว
9 สอ.ท่าอ่าง
10 สอ.บ้านโจด 4 2 1 1 1 3
11 สอ.พลับพลา
12 สอ.พะโค 2 1 1 1
13 สอ.ละลม 31 3 10 15 11 4 8 19 3 5 21 3 6
14 สอ.หนองปรึก 1 1 1