ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.จักราช
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.จักราช 43 44 24 16 41 52 97 66 111 129 37 60 51 41 34 28 35 23 31 48 35 52
2 ศสช.จักราช
3 สสอ.จักราช
4 สอ.ดงพลอง
5 สอ.บ้านบุ
6 สอ.ละกอ
7 สอ.หนองขาม 2 1
8 สอ.หนองบัวตะแบง
9 สอ.หินโคน
10 สอ.โคกพระ
11 สอ.โคกหนองโสน