ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.บ้านเหลื่อม
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.บ้านเหลื่อม 25 17 9 8 8 11 9 14 10 10 10 8 9 12 9 12 5 12 7 8 15 8
2 สสอ.บ้านเหลื่อม
3 สอ.ช่อระกา 1 1 1 1 1
4 สอ.ตลุกพลวง 1 1 3 1 1 1
5 สอ.วังโพธิ์ 2 1 2 1
6 สอ.โคกกระเบื้อง 1