ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.คง
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.คง 79 13 41 27 25 46 21 14 43 26 17 33 10 45 20 7 44 16 37 16
2 สสอ.คง
3 สอ.ขามสมบูรณ์
4 สอ.คอนเมือง 1 1 1 2
5 สอ.คูขาด 1
6 สอ.ดอนใหญ่ 1
7 สอ.ตาจั่น
8 สอ.บ้านปรางค์ 1 3 1
9 สอ.บ้านวัด 1 1 2 1
10 สอ.ปอบิด 2 1 1
11 สอ.หนองม่วง 1
12 สอ.ห้วยไหราษฎร์พัฒนา 1
13 สอ.โนนเต็ง 1