ตารางแสดงจำนวนรายงาน R506 ที่มีการรายงานมายัง สสจ.นครราชสีมา จำแนกหน่วยบริการ อ.ครบุรี
ลำดับ หน่วยบริการ สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 รพ.ครบุรี 163 38 63 19 45 43 150 33 83 76 68 98 51 77 19 130 63 67 55 194 71
2 สสอ.ครบุรี
3 สอ.จระเข้หิน 108 21 11 38 5
4 สอ.ซับก้านเหลือง 1 2 2 1 2
5 สอ.ซับระวิง 1 2 2 1 2 1 3 2
6 สอ.ดอนแสนสุข 1 1 2 1 1 2
7 สอ.ตลิ่งชัน 11 2
8 สอ.นาราก 4
9 สอ.บ้านใหญ่ 7 1 3
10 สอ.มาบกราด 1 1
11 สอ.มาบตะโกเอน 6 3 3 1 2 1 8 3 3 1 1 3 1 2 3 2 1
12 สอ.ลำเพียก 2 1 3 1 4 2 4 3 4
13 สอ.สระว่านพระยา 13 1 1
14 สอ.หนองบัว 12 1 9
15 สอ.หนองโบสถ์ 3 1 2 1 2
16 สอ.อังโกน 1 3
17 สอ.เฉลียง 5 1 1 3 4 1 3 1 4 2 1 1 2 3 2 1
18 สอ.โคกกระชาย 2 1 1 2 3 7 2 1 2 1
19 สอ.โนนกลาง 2 1 1