15149
อุจจาระร่วง
596.32
6435
ไข้หวัดใหญ่
253.31
5471
Pyrexia
215.36
4082
ไข้เลือดออกรวม
160.68
3280
Pneumonia
129.11
116.20
1867
อาหารเป็นพิษ
73.49
1102
DHF
43.38
1010
Chickenpox
39.76
149
มือเท้าปาก
5.87
103
Scrub Typhus
4.05
38
Streptococcus suis
1.50
29
Melioidosis
1.14
28
DHF shock syndrome
1.10
17
หัด(รวม)
0.67
16
Measles
0.63
14
Zika virus infection
0.55
11
Leptospirosis
0.43
6
Malaria
0.24
3
AEFI
0.12
1
Rubella
0.04
1
อุจจาระร่วงอย่างแรง
0.04
1
Pertussis
0.04
การรายงานโรคติดต่อตาม พรบ.

มาตรา ๓๑

ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น
ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นโรคติดต่อ ดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล

(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว

(๔) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น


รายงานโรค Upload r506