17853
อุจจาระร่วง
702.76
6699
Pyrexia
263.70
6565
ไข้หวัดใหญ่
258.42
5596
ไข้เลือดออกรวม
220.28
5596
ไข้เลือดออกรวม
220.28
154.74
3773
Pneumonia
148.52
2259
อาหารเป็นพิษ
88.92
1630
DHF
64.16
1099
Chickenpox
43.26
180
มือเท้าปาก
7.09
129
Scrub Typhus
5.08
115
Chikungunya fever
4.53
49
Streptococcus suis
1.93
48
Melioidosis
1.89
35
DHF shock syndrome
1.38
21
หัด(รวม)
0.83
21
หัด(รวม)
0.83
17
Measles
0.67
15
Zika virus infection
0.59
14
Leptospirosis
0.55
6
Malaria
0.24
4
Rubella
0.16
4
AEFI
0.16
1
Pertussis
0.04
1
อุจจาระร่วงอย่างแรง
0.04
การรายงานโรคติดต่อตาม พรบ.

มาตรา ๓๑

ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น
ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นโรคติดต่อ ดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล

(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว

(๔) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น


รายงานโรค Upload r506